Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu z dnia 11-05-2012

wpis w: Protokoły, Zarząd | 0

W dniu 11 maja 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Terranova odbyło się posiedzenie Zarządu, w którym brało udział 5 członków zarządu w tym:

Ryszard Kuflewicz – telefonicznie
Elżbieta Kusińska – Leontiew – osobiście
Magdalena Sztuka – Wiśniewska – telefonicznie
Agnieszka Kublik – osobiście
Małgorzata Nowak – osobiście

Zarząd rozpatrzył następujące kwestie:

  1. Przyjął do wiadomości postanowienia Komisji Rewizyjnej nt. konieczności przeprowadzenia walnego wyborczego zebrania członków Stowarzyszenia Terranova w 2012, ustalił jego termin i miejsce oraz postanowił o rezygnacji z przeprowadzania zebrań w dwóch odrębnych terminach tj. najpierw sprawozdawczego a potem wyborczego, aby nie obciążać członków dwukrotnym przyjeżdżaniem na zebrania w krótkim terminie. Podjęto więc decyzję o nie organizowaniu w dniu 19 maja zebrania sprawozdawczego natomiast o wyznaczeniu terminu Walnego sprawozdawczo – wyborczego na dzień 16 czerwca br. W tej sprawie podjęto uchwałę zarządu nr z8/2012.
  2. Przeprowadzono dyskusja nt. postępowania z osobami które nie zapłaciły składki członkowskiej za rok. 2011 i wcześniejsze – przejrzano korespondencji z ww. W związku z tym przyjęto uchwałę nr z9/2012 oraz zobowiązano sekretarza do wysłania osobom skreślonym stosownego pisma drogą mailową najpóźniej do dnia 13 maja br. aby mieli czas na ww. złożenie odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  3. Odbyła się dyskusja nad rozliczeniem finansowym za 2011 r., postanowiono o wysłaniu go do Komisji Rewizyjnej i poproszeniu by Komisja wyznaczyła datę otrzymania przesłania zarządowi uwag i pytań aby można było je uzupełnić do dnia walnego.
  4. Przyjęliśmy rezygnację A. Palus-Wróblewskiej z prowadzenia sekcji pomocy (adopcji) i posłuszeństwa (przesłała je drogą mailową). W tych sprawach zostały podjęte uchwały z10/2012 i z11/2012.
  5. Z powodu rezygnacji Agnieszki Palus – Wróblewskiej i skreśleniu Joasi Dłubały mamy wakaty na stanowiskach kierowników sekcji adopcji, PT, gospodarczej. Ogłosimy na portalu informację o poszukiwaniu chętnych do prowadzenia tych sekcji. Obecnie prowadzeniem sklepiku zajmie się Agnieszka Kublik (realizacja zamówień, prowadzenie magazynu, wystawianie rachunków itp.)
  6. Przyjęto od organizatorów program warsztatów w Okoninach Nadjeziornych ale ponieważ regulaminowy termin przekazania tego dokumentu upływa na 2 miesiące przed datą rozpoczęcia warsztatów a więc 10 czerwca, postanowiono, że zarząd spotka się przed tą datą i wtedy wyznaczy termin głosowania nt. ww. dokumentem oraz przyjęciem stosownych uchwał niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.
  7. Z satysfakcją zapoznano się z informacją dot. przyjęcia zmian do projektu ustawy o psach ratowniczych przesłanych do MSW przez zarząd Stowarzyszenia, postanowiono o poinformowaniu o tym fakcie członków poprzez umieszczenie informacji na portalu www.nowofundland.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *