Cele i środki działania (wyciąg z statutu Stowarzyszenia).

 

Celem Terranova jest:

 1. wspieranie ratownictwa wodnego i poszukiwawczego oraz ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą,
 2. ochrona zdrowia, prowadzenie z udziałem psów działalności terapeutycznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie bezpiecznego wypoczynku szczególnie wśród młodzieży,
 4. zapobieganie wypadkom i kształtowanie właściwych wzorców w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą i w sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu,
 5. propagowanie informacji o psach ratowniczych, promowanie idei szkolenia i właściwego utrzymania psów oraz upowszechnianie wiedzy o ratownictwie wodnym, dogoterapii i sportach związanych pracą z psami (zmieniony)
 6. ochrona środowiska.
 7. ochrona zwierząt
 8. integracja właścicieli, przewodników, hodowców i miłośników psów zwłaszcza rasy nowofundland. (dodany)

Cele Terranova są realizowane w szczególności przez:

 1. zrzeszanie, szkolenie ratowników i psów ratowniczych, organizowanie pokazów ratowniczych i instruktażowych,
 2. podejmowanie działań interwencyjnych podczas powodzi i innych katastrof,
 3. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności pracy ratowniczej psów,
 4. rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy,
 5. propagowanie terapii kontaktowej w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem psów,
 6. propagowanie dogoterapii, również poprzez organizowanie szkoleń i wygłaszanie prelekcji w placówkach służby zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach,
 7. organizowanie imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, w tym również niepełnosprawnej,
 8. kształtowanie prawidłowego zachowania się dzieci w obecności psów,
 9. rozpowszechnianie informacji o psach ratowniczych za pośrednictwem środków masowego przekazu, także przy wykorzystaniu internetu,
 10. umożliwienie wymiany informacji o rasach psów ratowniczych, zachowaniu przez nie właściwej kondycji psychicznej i fizycznej,
 11. propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego,
 12. współpracę z organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi, w tym również zagranicznymi,
 13. prowadzenie działalności informacyjnej  i wydawniczej dotyczącej celów,
 14. przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu, znęcaniu się, porzuceniu, rażącemu zaniedbaniu psów, podejmowanie działań promujących właściwą pielęgnację psa, zapewnienie psom właściwych warunków bytowania i opiekę dla psów bezdomnych (zmieniony)