Regulamin Warsztatów – Ślesin 2011

wpis w: 2011 - Ślesin | 0

enSummer Semminary rules by Terranova Assosiation

Regulamin warsztatów integracyjnych letnich Stowarzyszenia Terranova

 

„Wodna przygoda z psem” w Ślesinie k/Konina

 

 1. Regulamin obowiązuje na całej imprezie, odbywającej się w terminie 12.08.2011‐21.08.2011 r. we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń.
 2. Każdy uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane ze swoim zakwaterowaniem oraz koszty szkolenia. Niedokonanie wpłaty we wskazanym w zaproszeniu terminie oznacza rezygnację z imprezy, związaną z przepadkiem zaliczki, w miejsce zadeklarowanego uczestnika wpisana zostanie następna osoba z listy rezerwowej lub wskazana przez rezygnującego.
 3. Pies biorący udział w imprezie musi mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i być zdrowy.
 4. Właściciel/Przewodnik psa jest świadomy stanu zdrowia swojego psa i każdorazowo dopuszcza go do zajęć na własną odpowiedzialność.
 5. Właściciel/ Przewodnik suki w cieczce przystępuje do ćwiczeń w określonej grupie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Organizator ma prawo zmienić miejsce zakwaterowania suki w cieczce wraz z przewodnikiem, z zastrzeżeniem, że warunki zakwaterowania nie ulegną pogorszeniu.
 6. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje zakaz spuszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.
 7. Podczas warsztatów, Przewodnik ma obowiązek sprawowania nadzoru nad psem i takiego jego prowadzenia, aby nie wywołać konfliktu z innym zwierzęciem i ludźmi.
 8. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich zwierzętach.
 9. Przystępując do zajęć wskazane jest posiadanie przez psa książeczki pracy psa. W przypadku nieposiadania ww. istnieje możliwość zakupu jej na miejscu.
 10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym ludziom, psom lub w mieniu innych osób odpowiada właściciel (przewodnik psa). Wskazane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego jak i osoby za które zgodnie z prawem odpowiada innym ludziom, psom lub w mieniu.
 12. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz miejsca zakwaterowania, podczas całego okresu trwania warsztatów należy do Uczestnika. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Uczestnika. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Uczestnik.
 13. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Należy przestrzegać zasad ustalonych przez prowadzącego.
 14. Zgłoszenie na wyjazd oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *