Polityka Prywatności Stowarzyszenia Terranova (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI STOWARZYSZENIE TERRANOVA

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie TERRANOVA, z siedzibą przy ul. Czereśniowej 33, 02-457 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208437 i posługujące się numerem NIP 7792230161, zwane dalej „Stowarzyszeniem”. Kontakt ze Stowarzyszeniem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: terranova.nowofundland@gmail.com

I. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. realizacji celów statutowych;
2. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. archiwizacji;

II. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione:
1. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne
2. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe,
3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub marketingowe;
4. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

III. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda;
2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

IV. Przysługują Państwu następujące prawa:
1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania danych osobowych;
3. prawo do usunięcia danych osobowych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadzie artykułu 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korespondencja z organem możliwa jest pod adresem:

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

V. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować Stowarzyszenie do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

VI. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Ponadto pragniemy potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych przez Stowarzyszenie TERRANOVA i podmioty trzecie na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli potwierdzają Państwo status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres terranova.nowofundland@gmail.com, w temacie maila należy wpisać dokładnie “Wycofanie zgód”. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na email terranova.nowofundland@gmail.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *