Regulamin testu pracy pociągowej Terranova

wpis w: Regulaminy | 0

Draft Test – Terranova

 

ZASADY OGÓLNE:

 

 1. Przewodnicy psów przed przystąpieniem do zawodów – w zależności od grupy zaawansowania – każdy „stopień” oddzielnie – biorą udział w spotkaniu, na którym omawiane są zasady techniczne przybliżające sposób pokonania parkuru jak i crossu,  podawane limity czasowe trasy terenowej, otrzymują materiały dot. tras (ew. mapkę), numery startowe, katalog.
 2. Przystąpienie do briefingu nie jest obowiązkowe, lecz po zakończeniu go sędzia nie przyjmuje skarg, co do konstrukcji tras oraz zasad ich przejścia.
 3. Organizatorzy mają obowiązek przygotowania dla każdego zawodnika kompletu materiałów (jw.).
 4. Przewodnik psa ma obowiązek odebrać ww. materiały od organizatorów przed przystąpieniem do egzaminu.
 5. Przewodnik ma obowiązek posiadania książeczki pracy.
 6. Przewodnik przed przystąpieniem do certyfikacji musi wnieść do kasy lub na konto Terranovy stosowną opłatę (jej wysokość ustala zarząd stowarzyszenia).
 7. Trasa zarówno parkuru jak i prób terenowych jest przygotowana przez organizatorów na tyle wcześniej by przewodnicy psów mogli się z nią wcześniej zapoznać.
 8. Przed zawodami sędzia dokonuje inspekcji tras, akceptuje je, co jest odnotowywane w raporcie ogólnym.
 9. Pies może przystąpić do egzaminu dot. kolejnego stopnia dopiero po pozytywnym zaliczeniu stopnia niższego.
 10. Wiek psów przystępujących do próby stopnia I nie może być niższy niż 9 miesięcy.
 11. Wiek psów przystępujących do próby stopnia II nie może być niższy niż 18 miesięcy.
 12. Wiek psów przystępujących do próby stopnia III i  IV nie może być niższy niż 24 miesiące.
 13. Wiek maksymalny przystąpienia do certyfikacji to skończone 9 lat.
 14. Warunkiem przystąpienia do certyfikacji na kolejny stopień jest pozytywne zaliczenie egzaminu na stopień niższy.
 15. Zawody są oceniane przez sędziego, w części obejmującej próby w terenie dopuszcza się pomoc asystentów, którzy powinni być rozlokowani  tak by cała trasa była kontrolowana.
 16. Zauważone przez asystentów błędy musza być przez nich odnotowane na piśmie i tylko w tej formie przedstawione sędziemu.
 17. Nie dozwolone są wszelkie odwołania od decyzji sędziego.
 18. Wyniki każdej próby (bez względu na ilość otrzymanych punktów) są odnotowywane w książeczce pracy psa i potwierdzane podpisem przez sędziego.
 19. Certyfikacja na każdy stopień jest dwuetapowa i składa się z próby na parkurze (cz. I) oraz próby uciągu dla stopnia I lub prób terenowych (cz. II – cross) dla stopni od II do IV – aby zaliczyć egzamin na dany stopień należy otrzymać min. 60 punktów z każdej części.
 20. Każda próba składa się z kilku ćwiczeń punktowanych wg określonych zasad, do każdego ćwiczenia pies może przystąpić 2 razy  z zastrzeżeniem, że w drugiej próbie można otrzymać maksymalnie połowę punktów. Żeby pomyślnie zdać test pies musi zaliczyć wszystkie ćwiczenia na minimum 50% punktów.
 21. Na trasie crossu mogą znajdować się osoby postronne (gapie), ale nie wolno im przechodzić w poprzeg trasy, wołać do siebie zawodników, podawać im smakołyków i w podobny sposób uniemożliwiać pracę.

Nie dopuszczalne jest:

         Wcześniejsze, próbne przeprowadzanie psów po trasie.

         Używanie szorów, które nie są przeznaczone do pracy pociągowej.

         Samowolne puszczanie psów na trasie zawodów (pies w zaprzęgu zawsze musi być prowadzony przez przewodnika na smyczy, za wyjątkiem oczywiście ćwiczeń typu pozostawianie psa na odległość).

         Wprowadzanie innych psów na parkur (przeszkadzanie pracującym zawodnikom).

 

STOPIEŃ I

 

 część I (parkur)

 

Pies wchodzi z przewodnikiem na parkur (teren ćwiczeń) i pozostaje przy przewodniku w pozycji stojącej lub siedzącej – w zależności od woli przewodnika. Przewodnik zakłada psu szory. Gdy jest gotów informuje o tym sędziego, który sprawdza prawidłowość założenia szorek,  ich budowę i dopasowanie. Gdy inspekcja wypadnie pomyślnie – przewodnik przeprowadza psa w szorach  po wyznaczonym torze:

 

Zawody są oceniane przez sędziego i przeprowadzone wg poniższych zasad:

         Dystans 75 – 100 metrów, z 7-9 zakrętami w tym 1 –3 zakręty w lewo, 1 – 3 zakręty w prawo, 1 – 3 zwroty;

         W wyznaczonym miejscu zatrzymanie w marszu, przyjęcie pozycji siad, powstanie i kontynuowanie marszu;

         przywołanie psa z 5 metrów;

 

 

Aby zaliczyć próbę trzeba otrzymać min. 60 pt. na 100 możliwych by pies mógł przystąpić o dalszej części egzaminu. 

 

część II (próba uciągu).

 

Po zaliczeniu I części egzaminu – przewodnik przyczepia psu wózek. Sędzia sprawdza poprawność zaprzęgu i czuwa nad prawidłowym przeprowadzeniem próby pociągowej.

Tor – wyznaczony zostaje przez sędziego, przez niego zaakceptowany przed przystąpieniem zawodników do próby i przygotowany przez organizatorów zawodów.

W stopniu I musi zawierać: odcinek prosty o dł. 25 – 50 m oraz „ósemkę”.

Po pokonaniu trasy  – para pies + przewodnik, zatrzymuje się, przewodnik wyprzęga psa, zdejmuje szory zanim opuści parkur.

Aby zaliczyć tę część egzaminu pies musi uzyskać min. 60 pkt na 100 możliwych.

 

 

 

 

STOPIEŃ II

 

cześć I (parkur)

 

Pies wchodzi z przewodnikiem na parkur (teren ćwiczeń) i pozostaje przy przewodniku w pozycji stojącej, siedzącej – w zależności od woli przewodnika. Przewodnik zakłada psu szory,  a następnie przyczepia wózek. Gdy jest gotów informuje o tym sędziego, który sprawdza prawidłowość zaprzęgu w tym prawidłowość założenia szorek  ich budowę i dopasowanie. Gdy inspekcja wypadnie pomyślnie – przewodnik przeprowadza psa  po wyznaczonym torze, który musi zawierać poniższe elementy a próba musi być prowadzona z zachowaniem następujących zasad:

         dystans 100 – 150 metrów,

         pies musi zachować różne tempo marszu ( od wolnego do normalnego /stęp – kłus/)

         pokonać 3-6 zakrętów w tym 2 –3 zakręty w lewo, 1 – 3 zakręty w prawo oraz 1 – 3 zwroty.

         Każdy z zakrętów musi być pokonany z różnym tempem.

         Nagłe zatrzymanie w trakcie normalnego tempa w miejscu innym dla każdego zawodnika,  dalszy marsz.

         Ominięcie przeszkody.

         Stanie na smyczy przy nodze w ciągu 20 sek.

         Przywołanie z 5 metrów.

 

Aby zaliczyć próbę trzeba otrzymać min. 60 pt. na 100 możliwych by pies mógł przystąpić o dalszej części egzamin.

 

cześć II (próba terenowa)

 

Odbywa się w terenie naturalnym na dystansie 0, 5 km. Pies ciągnie wózek z obciążeniem  o łącznej wadze 10 kg . Na trasie muszą być rozłożone naturalne przeszkody, które pies prowadzony przez przewodnika będzie musiał pokonać m.in. takie jak: przewrócony konar, który trzeba ominąć, ziemna nawierzchnia (miękka i twarda) itp. 

 

Zalicza się tę część testu, gdy: pies otrzyma min. 60pkt/100 możliwych.

 

 

STOPIEŃ III 

 

część I (parkur)

 

Pies wchodzi z przewodnikiem na parkur (teren ćwiczeń) i pozostaje przy przewodniku w pozycji stojącej, siedzącej – w zależności od woli przewodnika. Przewodnik zakłada psu szory  a następnie przyczepia wózek. Gdy jest gotów informuje o tym sędziego, który sprawdza prawidłowość zaprzęgu w tym prawidłowość założenia szorek  ich budowę i dopasowanie. Gdy inspekcja wypadnie pomyślnie – przewodnik przeprowadza psa  po wyznaczonym torze, który musi zawierać poniższe elementy a próba musi być prowadzona z zachowaniem następujących zasad :

 

         Dystans 150 – 200 metrów.

         Zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego.

         Zmiana tempa marszu z normalnego do szybkiego.

         Min. 3 skręty w lewo (w skrętach zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego

         oraz  do szybkiego ).

         Min. 3 skręty w prawo (w skrętach zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego

         oraz  do szybkiego ).

         Min. 3 zwroty (w trakcie zwrotu zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego

         oraz  do szybkiego ).

         Oczekiwanie na usunięcie przeszkód.

         Zatrzymanie na 20 sek.

         Nagłe zatrzymanie w czasie normalnego tempa ruchu

         Cofanie na odl. 10 m po prostej.

         Przywołanie z odl. 10 m.

         Wąskie przejście.

 

Aby zaliczyć próbę trzeba otrzymać min. 60 pt. na 100 możliwych by pies mógł przystąpić o dalszej części egzamin.

 

 – część II (próba terenowa)

 

Odbywa się w terenie naturalnym na odl. 800 m. Pies ciągnie wózek z obciążeniem  o łącznej wadze 15 kg . Na trasie muszą być rozłożone naturalne przeszkody: brama, skręt w prawo, w lewo, seria skrętów w literę „S” i inne określone przez sędziego. Pies w trakcie przejścia trasy musi 2 krotne pokonać różnicę poziomów . Do oznaczania trasy mogą być używane liny. Nad prawidłowym wykonaniem tej części czuwają asystenci i sędzia.

Oczekuje się by pies 1. Zachowywał się spokojnie podczas zaprzęgania i zakładania szorków, 2. Szedł obok przewodnika, reagował na komendy, by było wyraźnie widać, że jest pod kontrola przewodnika.

 

Zalicza się tę część testu, gdy: pies otrzyma min. 60 pkt/100 możliwych.

 

 

STOPIEŃ IV 

część I (parkur)

Pies wchodzi z przewodnikiem na parkur (teren ćwiczeń) i pozostaje przy przewodniku w pozycji stojącej, siedzącej – w zależności od woli przewodnika. Przewodnik zakłada psu szory  a następnie przyczepia wózek. Gdy jest gotów informuje o tym sędziego, który sprawdza prawidłowość zaprzęgu w tym prawidłowość założenia szorek  ich budowę i dopasowanie. Gdy inspekcja wypadnie pomyślnie – przewodnik przeprowadza psa  po wyznaczonym torze, który musi zawierać poniższe elementy a próba musi być prowadzona z zachowaniem następujących zasad :

Dystans  200 – 250 metrów,

–         Zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego.

–         Zmiana tempa marszu z normalnego do szybkiego.

–         Min. 3 skręty w lewo (w skrętach zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego

–         oraz  do szybkiego ).

–         Min. 3 skręty w prawo (w skrętach  zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego

–         oraz  do szybkiego ).

–         min. 3 zwroty (w trakcie obrotu zmiana tempa marszu od wolnego do normalnego

–         oraz  do szybkiego ).

–         Zatrzymanie.

–         Trzykrotne zatrzymanie na 5 sek. przy różnym tempie marszu.

–         Nagłe zatrzymanie (dla każdego uczestnika w innym miejscu).

–         Cofanie na po okręgu.

–         Przywołanie z odl. 10 m.

Aby zaliczyć próbę trzeba otrzymać min. 60 pt. na 100 możliwych by pies mógł przystąpić o dalszej części egzamin.

część II (próba terenowa)

Odbywa się w terenie naturalnym na odl. 1 km. Pies ciągnie wózek z obciążeniem o łącznej wadze 20 kg. Na trasie muszą być rozłożone naturalne przeszkody: brama, skręt w prawo, w lewo, seria skrętów w literę „S”, rów, duży wyłom, płaskie schody (kładka) i inne określone przez sędziego. Pies w trakcie przejścia trasy musi 2 krotne pokonać różnicę poziomów z podejściem i zejściem. Do oznaczania trasy mogą być używane liny. Nad prawidłowym wykonaniem tej części czuwają asystenci i sędzia. Po pokonaniu dystansu każdy przewodnik na polecenie asystenta wyprzęga psa i zdejmuje mu szoki zanim opuści teren testu.

Oczekuje się by pies 1. Zachowywali się spokojnie podczas zaprzęgania i zakładania szorków, 2. Szedł obok przewodnika, reagował na komendy, by było wyraźnie widać, że jest pod kontrolę przewodnika.

 

Zalicza się tę część testu, gdy: pies otrzyma min. 60 pkt. /100 możliwych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *