Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Terranova

STLogo
Zarząd Stowarzyszenia Terranowa ma zaszczyt zaprosić na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Terranova

Walne Zwyczajne Członków Stowarzyszenia Terranova odbędzie się 20 Kwietnia 2013 roku w Zielonkach Parcela

I termin: godz. 11.00
II termin: godz. 11.30

Dla ważności pierwszego terminu wymagana jest obecność 50% liczby członków plus jeden, drugi termin odbywa się bez względu na liczbę obecnych osób.

Zebranie odbędzie się na terenie firmy MULTAX  adres :
Elżbieta i Paweł Leontiew
Zielonki-Parcela ul. Zachodnia 41a
05-082 Babice Stare

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów. 
  3. Wybór komisji  skrutacyjnej i wnioskowej.
  4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2012
  5. Dyskusja nad Sprawozdaniem Finasowym
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego  za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
  7. Wolne wnioski, ich rozpatrzenie i uchwalenie.
  8. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia Terranova, może upoważnić członka Stowarzyszenia do głosowania w
jego imieniu wg poniższego wzoru (podpis musi być odręczny).

Ja… zamieszkały …… legitymujący się dowodem osobistym nr…… upoważniam ……, zamieszkałego …… legitymującego się dowodem osobistym … …do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Terranova, które odbędzie się w dniu 20.04.2013 r. w Zielonkach Parcela.

Miejscowość, data i czytelny podpis

Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie odebrania maila z informacją o terminie i miejscu Walnego.

Agnieszka Kublik
Członek Zarządu

agnieszka_kublik@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *