z 6/2016

wpis w: 2016 | 0

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia nr Z 6/2016 z dnia 24.06.2016 dotycząca przyjęcia regulaminu sklepiku internetowego Stowarzyszenia Terranova .

Zarząd przyjął w regulamin sklepiku internetowego Stowarzyszenia Terranova. Dokument zostanie umieszczony na portalu www.nowofundland.pl
Dokument stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Głosowało 3 członków zarządu:
Ryszard Kuflewicz – za
Magdalena Sztuka – Wiśniewska – za
Sławomir Nowak – za

1. Zakres ważności regulaminu
Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich zamówień zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem TERRANOVA, ul. Czereśniowa 33, 02-457 Warszawa (zwanym poniżej STOWARZYSZENIE TERRANOVA) i jego Klientami w sklepie internetowym.
2. Przebieg procesu zamówienia, umowa kupna, limity zamówienia
1. Przebieg procesu zamówienia
o Sklep Stowarzyszenia TERRANOVA oferuje swoim klientom artykuły dedykowane rasie nowofundland i jej miłośnikom. Klient, klikając na produkt lub opis produktu, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi np. rodzaju, wielkości itp. Produkt jest umieszczany w wirtualnym koszyku poprzez podanie żądanej ilości i kliknięcie na symbol koszyka zakupów.
o Klikając na przycisk “Twój koszyk”, wyświetlany w lewym górnym rogu sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w wirtualnym koszyku i w razie potrzeby dokonać zmian.
o Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej, klikając na przycisk “do zamówienia/kasy”. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
o Następnie, klikając na przycisk “Dalej”, Klient przechodzi do przedostatniej strony “Podgląd”, na której znajdują się wszystkie szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy i kosztów przesyłki.
o Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku “Wyślij zamówienie”. Oznacza to, że wiążąca oferta kupna została złożona.
2. Umowa kupna
Przedstawienie asortymentu w sklepie STOWARZYSZENIE TERRANOVA służy jako ilustracja i nie stanowi wiążącej oferty sprzedaży. Klient składa wiążącą ofertę kupna poprzez sfinalizowanie procesu zamówienia i kliknięcie na przycisk “Wyślij zamówienie”. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy. Zawarcie umowy kupna z STOWARZYSZENIEM TERRANOVA następuje w momencie, gdy STOWARZYSZENIE TERRANOVA otrzyma przedpłatę oraz przyjmie zamówienie klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki).
3. Limity zamówienia
Produkty sprzedawane są wyłącznie w ilościach detalicznych. Oferta STOWARZYSZENIA TERRANOVA kierowana jest do osób, które są w wieku umożliwiającym im zdolność do czynności prawnych.
3. Ceny i koszty przesyłki
1. Ceny
Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia.
2. Koszty przesyłki
Minimalna wartość zamówienia to 60 zł (bez kosztów przesyłki). Na terenie Polski koszty przesyłki wynoszą 15 zł. Jest to niezależne od wagi paczek i ich liczby. Towary dostarczamy tylko na terenie Polski.
4. Dostawa
STOWARZYSZENIE TERRANOVA dostarcza swoje towary tylko do konsumentów.
Jeśli w ofercie nie jest podane inaczej, czas wysyłki wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu zaksięgowania płatności.
Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od terminu dostępności produktów, podanego w opisach produktów. W przypadku zamówienia produktów z różnym terminem dostępności, zamówienie będzie realizowane zgodnie z najdłuższym terminem dostępności. Nie dłużej jednak niż 30 dni.
Dostawa odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej.
W przypadku gdy nie wszystkie produkty są dostępne w magazynie STOWARZYSZENIE TERRANOVA zastrzega sobie prawo do zorganizowania na własny koszt częściowej dostawy, o ile Klient zaakceptuje takie rozwiązanie.

W przypadku, gdy STOWARZYSZENIE TERRANOVA nie z własnej winy nie jest w stanie dostarczyć zamówionych produktów, STOWARZYSZENIE TERRANOVA może wypowiedzieć umowę. Wówczas STOWARZYSZENIE TERRANOVA powinno niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta i zaproponować podobny produkt. Jeśli jednak nie ma podobnych produktów w ofercie lub też Klient nie życzy sobie zamiany produktu, STOWARZYSZENIE TERRANOVA zobowiązane jest do niezwłocznego zwrotu płatności.
Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej.
Jeśli doręczony towar został uszkodzony podczas transportu, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem STOWARZYSZENIE TERRANOVA na adres ul. Czereśniowa 33, 02-457 Warszawa składając reklamację. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru STOWARZYSZENIE TERRANOVA rozpatrując reklamację może zażądać doręczenia przez Klienta towaru do siedziby STOWARZYSZENIE TERRANOVA wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. STOWARZYSZENIE TERRANOVA w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
5. Zastrzeżenie własności
Towar pozostaje własnością STOWARZYSZENIA TERRANOVA, aż do momentu całkowitej zapłaty za towar. Zastaw, przeniesienie własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przetwarzanie lub wprowadzanie zmian w wyglądzie przed przekazaniem prawa własności do produktu są dozwolone jedynie za zgodą sklepu STOWARZYSZENIE TERRANOVA.
6. Prawo do odstąpienia od umowy
Klienci, będący konsumentami, mają prawo do zwrotu zamówionych towarów w ciągu 14 dni. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje wiążącej prawnie transakcji, niezwiązanej z jej działalnością handlową lub zawodową. Odnośnie prawa do odstąpienia od umowy i wyłączenia od tego prawa, zastosowanie mają poniższe regulacje.
Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od wydania towaru. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient lub upoważniona przez Klienta osoba (nie może to być jednak kurier firmy przewozowej), otrzymał ostatni zamówiony produkt, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Prawo to nie przysługuje w przypadku:
• rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,
• rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin trwałości,
• rzeczy dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
• które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu,
• dzienników, periodyków lub czasopism.
• nagrań dźwiękowych lub wizualnych, albo programów komputerowych, dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie firmę STOWARZYSZENIE TERRANOVA w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej (Stowarzyszenie Terranova ul. Czereśniowa 33, 02-457 Warszawa, terranova.nowofundland@gmail.com) W tym celu Klient skorzystać może z formularza odstąpienia od umowy, jego wzór znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie STOWARZYSZENIE TERRANOVA w ciągu 14 dni.
Konsekwencje odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy, STOWARZYSZENIE TERRANOVA zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, łącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek skorzystania z innej niż oferowana przez STOWARZYSZENIE TERRANOVA, standardowa wysyłka pocztą polską), niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. STOWARZYSZENIE TERRANOVA zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru lub też potwierdzenia odesłania tegoż towaru.
Prosimy w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać przesyłkę zwrotną na następujący adres:
Stowarzyszenie TERRANOVA
ul. Czereśniowa 33,
02-457 Warszawa
Zwrot jest skuteczny, tylko jeśli zachowany został termin 14 dni.
W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.
Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.
Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku..
7. Gwarancja i odpowiedzialność
W mocy prawnej pozostają ustawowe warunki gwarancji.
8. Metody płatności
Metody płatności
Metodą płatności dostępną w sklepie internetowym to przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach lub w zależności od wybranego przez klienta rodzaju dostawy, STOWARZYSZENIE TERRANOVA zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Płatność poprzez wysyłkę gotówki lub czeków nie jest możliwa.

Przelew na polskie konto bankowe (przedpłata)
Dane do przelewu na polskie konto bankowe:
Rachunek bankowy: BANK ZACHODNI WBK VIII ODDZIAŁ WARSZAWA
Numer rachunku dla przelewów w PLN: 59 1090 1870 0000 0001 1540 5675
Odbiorca: Stowarzyszenie TERRANOVA
Adres odbiorcy: 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 33
Tytuł przelewu: numer zamówienia
Zamawiający: Imię i nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku

9. Regulacje końcowe
Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień STOWARZYSZENIA TERRANOVA będzie się starało rozstrzygać z Klientami polubownie.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.
Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.06.2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.