Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze Członków ST

STLogo
Zarząd Stowarzyszenia Terranova na podstawie § 29 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Terranova

na dzień 16 czerwca 2012  roku w Warszawie.

I termin: godz. 10.00
II termin: godz. 11.00

Dla ważności pierwszego terminu wymagana jest obecność 50% liczby członków plus jeden, drugi termin odbywa się bez względu na liczbę obecnych osób.

Zebranie odbędzie się na terenie firmy MULTAX  adres :
Elżbieta i Paweł Leontiew
Zielonki-Parcela ul. Zachodnia 41a
05-082 Babice Stare

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
 3. Wybór komisji  skrutacyjnej i wnioskowej.
 4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2011
 5. Dyskusja nad Sprawozdaniem Finansowym
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego  za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi
 7. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Terranova.
 8. Możliwość odwołania się od decyzji skreślenia z listy członków ST
 9. Plan Pracy na 2012.
 10. Wolne wnioski, ich rozpatrzenie i uchwalenie.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Terranova, może upoważnić członka Stowarzyszenia do głosowania w jego imieniu wg poniższego wzoru (musi być podpis odręczny).

Ja… zamieszkały… legitymujący się dowodem osobistym nr… upoważniam…, zamieszkałego… legitymującego się dowodem osobistym do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Terranova, które odbędzie się w dniu 16.06.2012 r. w Zielonki –Parcele gmina Babice Stare.

Miejscowość, data i czytelny podpis

 

Bardzo proszę o mailowe potwierdzenie odebrania maila z informacją o terminie i miejscu Walnego.

 

Dla ułatwienia podaję wzór odpowiedzi:

Dnia 15.05.2012 r. drogą mailową otrzymałem informację o terminie i miejscu  Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia Terranova

Imię i nazwisko

 

Pozdrawiam serdecznie i jeszcze raz proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

 

Agnieszka Kublik

agnieszka_kublik@wp.pl

Członek Zarządu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *