Statut

wpis w: Statut | 0
Statut Terranova Statut Terranova

Stan po zmianach 1.05.2006 i 30.05.2010

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

 

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie TERRANOVA, zwane dalej „TERRANOVA”, które jest stowarzyszeniem przewodników i przyjaciół psów pracujących oraz ratowniczych.

 2. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy prawa i niniejszego statutu.

 3. TERRANOVA jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§2

 1. Terenem działania TERRANOVA jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą TERRANOVA jest miasto Warszawa. (zmieniony)

 3. TERRANOVA może również działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

 1. Nazwa TERRANOVA oraz godło są własnością stowarzyszenia i podlegają  ochronie prawnej.

 2. Godłem TERRANOVA jest: niebieski krzyż ze stylizowaną, czarną sylwetką nowofundlanda na owalnym tle.

 3. TERRANOVA ma prawo używania sztandarów, odznak, pieczęci i oznaczeń ludzi i psów wg wzorów ustalonych przez Zarząd.

§4

 1. TERRANOVA może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym zakresie działania.

 2. TERRANOVA może zawierać porozumienia o współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, samorządami i instytucjami w celu realizacji zadań statutowych.

§5

 1. TERRANOVA opiera swą działalność na dobrowolnej pracy społecznej swych członków.

 2. Do prowadzenia swych spraw TERRANOVA może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania.

 

§ 6

Celem TERRANOVA jest:

 1. wspieranie ratownictwa wodnego i poszukiwawczego oraz ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą,

 2. ochrona zdrowia, prowadzenie z udziałem psów działalności terapeutycznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,

 3. propagowanie kultury fizycznej i sportu, organizowanie bezpiecznego wypoczynku szczególnie wśród młodzieży,

 4. zapobieganie wypadkom i kształtowanie właściwych wzorców w zakresie bezpiecznego zachowania się nad wodą i w sytuacjach zagrażających życiu bądź zdrowiu,

 5. propagowanie informacji o psach ratowniczych, promowanie idei szkolenia i właściwego utrzymania psów oraz upowszechnianie wiedzy o ratownictwie wodnym, dogoterapii i sportach związanych pracą z psami (zmieniony)

 6. ochrona środowiska.

 7. ochrona zwierząt

 8. integracja właścicieli, przewodników, hodowców i miłośników psów zwłaszcza rasy nowofundland. (dodany)

§ 7

Cele TERRANOVA są realizowane w szczególności przez:

 1. zrzeszanie, szkolenie ratowników i psów ratowniczych, organizowanie pokazów ratowniczych i instruktażowych,

 2. podejmowanie działań interwencyjnych podczas powodzi i innych katastrof,

 3. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętności pracy ratowniczej psów,

 4. rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej zasad udzielania pierwszej pomocy,

 5. propagowanie terapii kontaktowej w leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem psów,

 6. propagowanie dogoterapii, również poprzez organizowanie szkoleń i wygłaszanie prelekcji w placówkach służby zdrowia, ośrodkach rehabilitacyjnych, hospicjach,

 7. organizowanie imprez turystycznych i wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, w tym również niepełnosprawnej,

 8. kształtowanie prawidłowego zachowania się dzieci w obecności psów,

 9. rozpowszechnianie informacji o psach ratowniczych za pośrednictwem środków masowego przekazu, także przy wykorzystaniu internetu,

 10. umożliwienie wymiany informacji o rasach psów ratowniczych, zachowaniu przez nie właściwej kondycji psychicznej i fizycznej,

 11. propagowanie inicjatyw i postaw w zakresie umiejętnego korzystania ze środowiska naturalnego,

 12. współpracę z organami administracji, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz ze służbami publicznymi, w tym również zagranicznymi,

 13. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej dotyczącej celów,

 14. przeciwdziałanie okrutnemu traktowaniu, znęcaniu się, porzuceniu, rażącemu zaniedbaniu psów, podejmowanie działań promujących właściwą pielęgnację psa, zapewnienie psom właściwych warunków bytowania i opiekę dla psów bezdomnych (zmieniony)

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§8

 1. Członkowie TERRANOVA dzielą się na:

a.    członków zwyczajnych

b. skreślony

c.    członków honorowych

d.    członków wspierających

 1. Członkiem TERRANOVA może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie zamieszkujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej oraz młodzież za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

 2. Członkiem TERRANOVA może być członek innego stowarzyszenia lub związku.

 3. Dowodem przynależności do TERRANOVA jest ważna legitymacja.

§9

skreślony

§10

Członkostwo zwyczajne nadawane jest przez Zarząd na wniosek Prezesa po złożeniu deklaracji przez kandydata. Decyzja odmowna musi być dostarczona w formie pisemnej. Od decyzji odmownej kandydat ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia. Decyzja Walnego zgromadzenia jest ostateczna.

§11

Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie.

§12

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub inna organizacja nie posiadająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością TERRANOVA, popierająca jej cele i deklarująca pomoc rzeczową lub finansową. Osoba prawna lub inna organizacja nie posiadająca osobowości prawnej działa w TERRANOVA przez swojego przedstawiciela.

 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego lub któregokolwiek z członków.

§13

Członkowie są zobowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz.

 2. regularnego opłacania składek za rok bieżący (zmieniony)

 3. aktywnego uczestniczenia w realizacji statutowych zadań.

 4. należytej pielęgnacji i opieki nad psem, utrzymaniem go w dobrej kondycji i gotowości do udzielania pomocy.

 5. przestrzegania zasad etyki.

 6. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do uiszczenia wpisowego.

§14

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze

 2. noszenia odznak i stroju stowarzyszenia (zmieniony)

 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności TERRANOVA

 4. korzystania z pomocy i mienia TERRANOVA

 5. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie

 6. zaskarżania uchwał Zarządu w sprawach członkowskich ich dotyczących

 1. Członkowie honorowi mają prawo:

 1. uczestniczenia w posiedzeniach władz TERRANOVA z głosem doradczym

 2. są zwolnieni z opłacania składek członkowskich i wpisowego

 3. wspierania członków zwyczajnych stowarzyszenia w realizowaniu przez nich zadań statutowych (dodany)

 4. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie (dodany)

 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Terranova (dodany)

 6. noszenia odznak i stroju stowarzyszenia (dodany)

 

 1. Członkowie wspierający mają prawo: (zmieniony)

 1. skreślony

 2. wspierania członków zwyczajnych stowarzyszenia w realizowaniu przez nich zadań statutowych (zmieniony)

 3. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, wyjazdach i innych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie (dodany)

 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności TERRANOVA

 5. noszenia odznak i stroju stowarzyszenia

§15

Członkostwo ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie.

 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd.

 3. wykluczenia z powodu działalności na szkodę stowarzyszenia, naruszenia obowiązków, pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

 4. Utraty osobowości prawnej lub rozwiązania innej organizacji nie posiadającej osobowości prawnej w przypadku członka wspierającego.

§16

skreślony

§17

 1. Członek zwyczajny może zostać skreślony z listy członków uchwałą Zarządu jeżeli:

 1. pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłacaniem składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku kalendarzowego (zmieniony)

 2. w ciągu 2 lat nie wypełnia obowiązków statutowych

 3. działa na szkodę stowarzyszenia, narusza obowiązki lub został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

 1. Decyzja o skreśleniu musi być dostarczona na piśmie wraz z uzasadnieniem.

 2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia złożone w terminie 30 dni od doręczenia zainteresowanemu uchwały o skreśleniu. Do czasu rozpoznania odwołania prawa członka są zawieszone.

§18 (zmieniony)

 1. Członek wpierający może zostać skreślony z listy członków uchwałą Zarządu jeżeli:

 1. pomimo pisemnego upomnienia zalega z opłacaniem składek członkowskich za rok bieżący do końca danego roku kalendarzowego

 2. działa na szkodę stowarzyszenia, narusza obowiązki lub został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

 1. Decyzja o skreśleniu musi być dostarczona na piśmie wraz z uzasadnieniem.

 2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia złożone w terminie 30 dni od doręczenia zainteresowanemu uchwały o skreśleniu. Do czasu rozpoznania odwołania prawa członka są zawieszone.

§19

 1. Za wzorowe wykonywanie obowiązków i szczególne zasługi w krzewieniu idei TERRANOVA mogą być nadawane następujące wyróżnienia:

 1. dyplom

 2. odznaki honorowe TERRANOVA

 3. medal “Za zasługi dla ratownictwa”

2. Rodzaj, wzór oraz zasady nadawania wyróżnień określa regulaminem Zarząd TERRANOVA.

§20

Zarząd TERRANOVA może występować z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych osobom szczególnie zasłużonym dla ratownictwa.

§21

 1. Za nieprzestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał lub inne uchybienia, mogą być nakładane na członków następujące kary:

 1. upomnienie

 2. nagana

 3. zawieszenie w prawach członka na okres do 2 lat

 4. wykluczenie

 1. Kary nakłada uchwałą Zarząd.

 2. Od decyzji Zarządu w sprawie ukarania przysługuje prawo odwołania do walnego Zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna.

§22

Spory pomiędzy członkami rozpatruje doraźny zespół pojednawczy (3 osobowy) powołany przez Zarząd spośród aktywnych członków stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ lV

Kadencja i wybory.

 

§23

1. Kadencja władz trwa 4 lata.

2. Wybory są powszechne i bezpośrednie.

3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§24

Wybory zarządza Zarząd ustalając:

a.    regulamin wyborczy

b.    liczbę członków zwyczajnych

c.    zasady i tryb przeprowadzania wyborów

d.    termin przeprowadzenia wyborów, nie później niż miesiąc przed upływem kadencji

 

ROZDZIAŁ V

Władze stowarzyszenia.

 

§25

1. Władzami TERRANOVA są:

a.    Walne Zgromadzenie

b.    Zarząd

c.    Komisja Rewizyjna

2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej składu.

§26

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą TERRANOVA i może być zwyczajne, zwyczajne – wyborcze lub nadzwyczajne.

2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

a.    członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym

b.    członkowie honorowi i inne osoby zaproszone – z głosem doradczym.

3. Walne Zgromadzenie jest prawomocne jeżeli :

a. w obradach bierze udział co najmniej 1/2 członków zwyczajnych w pierwszym terminie

b. bez względu na ilość obradujących w drugim terminie

4. Drugi termin może być ustalony co najmniej jedną godzinę po pierwszym terminie.

§27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego należy w szczególności:

a.    ustalanie kierunków rozwoju

b.    przyjmowanie sprawozdań

c.    rozpatrywanie odwołań od uchwal Zarządu w sprawach dyscyplinarnych i członkowskich

d.    podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu

e.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia

2. Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest corocznie.

§28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Wyborczego należą:

a.    kompetencje Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego § 27 pkt. 1.a-1.e

b.    udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

c.    wybór członków Zarządu oraz Prezesa

d.    nadawanie godności członka honorowego

e.    wybór Komisji Rewizyjnej

2. Walne Zgromadzenie Wyborcze zwoływane jest co cztery lata.

§29

1. Walne Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Wyborcze zwoływane są przez Zarząd.

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej. Konieczne jest uzyskanie odpowiedzi potwierdzającej otrzymanie zawiadomienia. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 10 dni od wysyłki poczty elektronicznej, wysyła się zawiadomienie listem poleconym.

§30

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek:

a.    Zarządu lub Komisji Rewizyjnej

b.    co najmniej 1/3 członków zwyczajnych

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, zawiadamiając o jego terminie, miejscu oraz porządku obrad proponowanym przez wnioskodawców na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.

3. Przedmiotem obrad Zgromadzenia Nadzwyczajnego mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.

§31

 1. Zarząd TERRANOVA składa się z 3 do 5 osób: (zmieniony)

a.    prezesa

b.    wiceprezesa

c.    sekretarza

d.    skarbnika

e.    członka zarządu ds. szkoleń

 1. Wiceprezesa i pozostałe osoby funkcyjne Zarząd wybiera spośród swojego składu na pierwszym posiedzeniu bezpośrednio po wyborach.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes i odbywają się one w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku.

§32

 1. Do zakresu działalności Zarządu należy w szczególności:

 1. Realizacja celów statutowych i uchwał Walnego Zgromadzenia.

 2. Uchwalanie planów finansowych i budżetu.

 3. Stanowienie prawa wewnętrznego organizacji.

 4. Zarządzanie majątkiem TERRANOVA i udzielaniem pełnomocnictw.

 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

 6. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami.

 7. Powoływanie doraźnych zespołów orzekających i pojednawczych.

 8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i uchwalanie regulaminów wyborczych.

 9. Ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat.

 10. Określanie wewnętrznej struktury i zasad pracy.

 1. Przy reprezentacji na zewnątrz i przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§33

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 2. Spośród swojego składu Komisja wybiera przewodniczącego.

 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c. skreślony

§34

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całej działalności TERRANOVA.

 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi.

 3. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami, w tym o udzielenie absolutorium.

 4. Wnioskowanie o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

 5. Określenie wewnętrznej struktury i zasad pracy Komisji.

 6. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§35

W razie zmniejszenia się składu władz TERRANOVA wymienionych w § 25 w czasie trwania kadencji o więcej niż 1/3 składu, Zarząd zwołuje wybory uzupełniające.

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek, fundusze, gospodarka finansami.

 

§36

1. Majątek stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze TERRANOVA składają się:

a.    składki członkowskie, wpisowe i inne opłaty

b.    subwencje, darowizny, spadki i zapisy

c.    wpływy z działalności statutowej

d.    wpływy z działalności gospodarczej

e.    wpływy z ofiarności publicznej

3. Stowarzyszenie nie ma prawa do:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem TERRANOVA w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku TERRANOVA na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu TERRANOVA

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie TERRANOVA, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 37

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności szkoleniowej, wydawniczej, handlowej na podstawie regulaminu działalności gospodarczej uchwalonego przez Zarząd.

 2. Dochody z działalności gospodarczej przeznaczone są jedynie na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie TERRANOVA.

 

§38

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania TERRANOVA podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.

 2. Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek TERRANOVA.

 3. Majątek likwidowanego stowarzyszenia może być przeznaczony wyłącznie na cele zbliżone do wymienionych w § 6 i 7 niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 39

Przekazywanie dokumentów i akt po zmianie władz dokonuje się w formie protokolarnej.

§ 40

Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez zgromadzenie, a każda jego zmiana po zarejestrowaniu we właściwym organie.

§ 41

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawa o stowarzyszeniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *