Regulamin letnich warsztatów integracyjnych Stowarzyszenia Terranova „Wakacyjna przygoda z psem”

wpis w: 2012 - Bory Tucholskie | 0

Regulamin letnich warsztatów integracyjnych Stowarzyszenia Terranova „Wakacyjna przygoda z psem” w Ośrodku „Zacisze” w Borach Tucholskich w miejscowości Okoniny Nadjeziorne

 1. Regulamin obowiązuje na całej imprezie, odbywającej się w terminie 11.08.2012 do 19.08.2012r. we wszystkich miejscach pobytu i ćwiczeń.
 2. Każdy uczestnik pokrywa wszystkie koszty związane ze swoim zakwaterowaniem, wyżywieniem oraz koszty szkolenia i pobytu psa. Niedokonanie wpłaty we wskazanym w zaproszeniu terminie oznacza rezygnację z imprezy, związaną z przepadkiem zaliczki, w miejsce zadeklarowanego uczestnika wpisana zostanie następna osoba z listy rezerwowej lub wskazana przez rezygnującego. Kwoty stanowiące opłatę za szkolenie psów oraz I-wszej zaliczki za noclegi i wyżywienie są bezzwrotne nawet w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, chyba, że uczestnik, który opłacił wszystkie koszty znajdzie na swoje miejsce innych uczestników.
 3. Pies biorący udział w imprezie musi mieć aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie i być zdrowy.
 4. Właściciel/Przewodnik psa jest świadomy stanu zdrowia swojego psa i każdorazowo dopuszcza go do zajęć na własną odpowiedzialność.
 5. Właściciel/Przewodnik suki w cieczce przystępuje do ćwiczeń w określonej grupie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Organizator ma prawo zmienić miejsce zakwaterowania suki w cieczce wraz z przewodnikiem, z zastrzeżeniem, że warunki zakwaterowania nie ulegną pogorszeniu.
 6. Na terenie ośrodka i terenów, na których odbywają się ćwiczenia obowiązuje zakaz spuszczania psów ze smyczy, chyba że prowadzący zajęcia zadecyduje inaczej.
 7. Podczas warsztatów, Przewodnik ma obowiązek sprawowania nadzoru nad psem i takiego jego prowadzenia, aby nie wywołać konfliktu z innym zwierzęciem i ludźmi.
 8. Na terenie ośrodka i miejsc ćwiczeń obowiązuje bezwzględny nakaz sprzątania po swoich zwierzętach.
 9. Przystępując do zajęć wskazane jest posiadanie przez psa książeczki pracy psa. W przypadku nieposiadania ww. istnieje możliwość zakupu jej na miejscu.

 10. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa innym ludziom, psom lub w mieniu innych osób odpowiada właściciel (przewodnik psa). Właściciele ośrodka proszą, aby mokre psy przed wejściem do domków były wysuszone! Wskazane jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone przez niego jak i osoby za które zgodnie z prawem odpowiada innym ludziom, psom lub w mieniu.
 12. Palenie tytoniu może się odbywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz i na zewnątrz miejsca zakwaterowania, podczas całego okresu trwania warsztatów należy do Uczestnika. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych obciążają w całości Uczestnika. Za przestrzeganie zasad porządku publicznego i współżycia sąsiedzkiego odpowiedzialny jest Uczestnik.
 13. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Należy przestrzegać zasad ustalonych przez prowadzącego. Istnieje bezwzględny obowiązek podporządkowania się osobom prowadzącym zajęcia z psami na lądzie i w wodzie podczas trwania zajęć.
 14. Zgłoszenie na wyjazd oznacza akceptację powyższego regulaminu.

Aneksu do Regulaminu

{article 672}{fulltext}{/article}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.