Regulamin hodowli

wpis w: O hodowli | 0

Regulamin Hodowli Psów Rasowych

Przepisy ogólne.

§ 1

Regulamin Hodowli Psów Rasowych wprowadza się na podstawie par.28 pkt.10 Statutu Związku Kynologicznego w Polsce, zwanego dalej Związkiem.

§ 2

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską

§ 3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych

§ 4

Hodowlę psów rasowych w Polsce ukierunkowuje Zarząd Główny Związku poprzez powoływane przez siebie Główną Komisje Hodowlaną, Oddziały Związku i Kluby Ras

§ 5

Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

§ 6

Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Hodowli psów Rasowych należy do Zarządu Głównego ( za pośrednictwem Głównej Komisji Hodowlanej ) i zarządów Oddziału Związku ( za pośrednictwem Oddziałowych Komisji hodowlanych ).

 

Przydomki hodowlane.

§ 7

Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego. Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału na formularzu w dwóch egzemplarzach, z których po zatwierdzeniu jeden otrzymuje hodowca, drugi pozostaje w aktach Oddziału.
Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
Przydomek otrzymują wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek małymi, np. SMOK z Kordegardy, Prima JUNO. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustala się przy rejestrowaniu przydomka.

§ 8

Przydomek hodowlany zarejestrowany przez Zarząd Główny jest chroniony. Po zatwierdzeniu przydomek może być zmieniony w wyjątkowych sytuacjach, np. jeżeli w zatwierdzonej wersji nie może być zarejestrowany w FCI.
Hodowca może, za pośrednictwem Zarządu Oddziału, zgłosić swój przydomek do Zarządu Głównego w celu wpisania go do Międzynarodowego Repertorium Przydomków FCI.
Przydomki uznane przez FCI mają pierwszeństwo przed przydomkami zarejestrowanymi wylącznie przez Zarząd Główny. W razie protestu i na życzenie FCI przydomek krajowy zostanie zlikwidowany, jeżeli okaże się identyczny z przydomkiem uznanym przez FCI.
Właściciel przydomka ma prawo wziąć na wspólnika pełnoletniego członka Związku. Przedstawicielstwo takiej spółki należy do właściciela przydomka.
Nowy właściciel, po przejęciu hodowli, może zachować przydomek w drodze dziedziczenia lub za pisemną zgodą poprzedniego hodowcy, potwierdzona przez Zarząd Główny Związku. W przypadkach spornych wiążąca jest decyzja Zarządu Głównego.


III. Kwalifikacje hodowlane.

§ 9

Do kwalifikacji hodowlanych zalicza się oceny z wystaw i innych imprez kynologicznych organizowanych przez wszystkie organizacje zrzeszone w FCI.

IV. Suki hodowlane.

 

§ 10

1. Do hodowli dopuszcza się sukę, która spełnia poniższe oraz inne, zatwierdzone przez Zarząd Główny wymogi, stanowiące załącznik( nr 10 ) do niniejszego regulaminu.

jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej ( PKR ) lub Księgi Wstępnej ( KW ),
ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w par. 10 ust. 2,
uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
2. Dopuszcza się do pierwszego krycia po ukończeniu 12 miesięcy suki ras wielkogłowych: buldog angielski, buldog francuski, pekińczyk, mops, które w klasie młodzieży od co najmniej dwóch sędziów uzyskały trzy oceny minimum bardzo dobre. Dalsze używanie suki do hodowli wymaga uzyskania ocen co najmniej bardzo dobrych po ukończeniu 15 miesięcy, jak w ust.1 pkt. c.
3. Kierownik Sekcji ( Przewodniczący oddziałowej Komisji Hodowlanej ) potwierdza spełnienie przez sukę powyższych wymogów poprzez adnotację w rodowodzie: “SUKA HODOWLANA ” wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Oddziału oraz podpisem. Suka uznana jest za hodowlaną od daty dokonania powyższej adnotacji.

 

§ 11.

Sukę hodowlaną przerejestrowaną z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej ( wzór – zał. nr 7 ). Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego. W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nowa dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.
Miot importowanej ciężarnej suki, przerejestrowanej z uznanej przez FCI organizacji, uznaje się na podstawie kwalifikacji hodowlanej tej organizacji. Stałą kwalifikację hodowlaną uzyskuje taka suka, o ile poprzednio spełniała lub uzupełniła, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu hodowli Psów Rasowych ZKwP.

§ 12

Oddziałowa Komisja Hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych suki, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się hodowcy do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
Suka traci uprawnienia hodowlane z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończyła 8 lat.
Oddziałowa Komisja Hodowlana, na wniosek hodowcy, może zezwolić na dalsze używanie do hodowli suki, która ukończyła 8 lat, pod warunkiem, że jest ona w bardzo dobrej kondycji i dawała wartościowe potomstwo.
Skreśla się z ewidencji sukę hodowlaną w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z par. 18 Statutu Związku.

V. Psy reproduktory.

 

§ 13

Do kryć dopuszcza się psa, który spełnia poniższe oraz inne, zatwierdzone przez Zarząd Główny wymogi stanowiące załącznik ( nr 10 ) do niniejszego regulaminu:
jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej ( PKR ) lub Księgi Wstępnej ( KW ),
ukończył 18 miesięcy,
uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.
pies zarejestrowany w uznanej przez FCI zagranicznej organizacji i spełniającej jej wymogi hodowlane, może być użyty przez członków ZKwP bez dodatkowych wymogów, również jeżeli czasowo przebywa w Polsce.
reproduktor importowany z zagranicznej organizacji zrzeszonej w FCI jest umieszczany na liście reproduktorów, o ile spełniał poprzednio lub uzupełnił, po zarejestrowaniu w Związku, wymogi Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP.

§ 14

Kierownik Sekcji ( Przewodniczący Oddziałowej Komisji Hodowlanej ) potwierdza spełnienie przez psa powyższych wymogów poprzez adnotację w rodowodzie: ” PIES REPRODUKTOR ” wraz z datą, imienną pieczęcią osoby dokonującej wpisu, pieczęcią Oddziału oraz podpisem. Pies uznany jest za reproduktora od daty dokonania powyższej adnotacji. Równocześnie pies zostaje wpisany na listę reproduktorów, o czym powiadamia się Klub Rasy – Komisję ZG.
Reproduktora przerejestrowanego z innego Oddziału można użyć do hodowli pod warunkiem przekazania między Oddziałami dokumentacji hodowlanej, tzw. karty sztywnej ( wzór – zał. 7 ). Przekazanie musi nastąpić w ciągu 30 dni, na wniosek Oddziału rejestrującego . W przypadku trudności z przekazaniem wyżej wymienionej dokumentacji Oddział rejestrujący zakłada nową dokumentację hodowlaną na podstawie adnotacji hodowlanych zawartych w rodowodzie.

§ 15.

1. Oddziałowa Komisja hodowlana może wnioskować do Zarządu Oddziału o zawieszenie uprawnień hodowlanych reproduktora na okres nie krótszy niż 12 miesięcy w przypadku nie stosowania się właściciela do wymagań zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Dla reproduktorów nie ustala się górnej granicy wieku hodowlanego, ani limitu kryć.
3. Skreśla się z ewidencji reproduktora w przypadku ustania członkostwa właściciela, zgodnie z par.18 Statutu Związku.

VI. Prawa i obowiązki hodowcy.
§ 16.

1. Hodowca ma prawo do:

  • uzyskania porad i wszelkich informacji u kierownika sekcji,
  • dostępu do listy reproduktorów,
  • wyboru reproduktora,
  • odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt,
  • zastrzeżenia w metryce, że sprzedawane szczenię jest niehodowlane; zapis ten musi znaleźć się w ewentualnie wydanym rodowodzie.

2. Hodowca ma obowiązek:

  • otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, chronić przed przypadkowym kryciem, poddawać szczepieniom ochronnym,
  • upewnić się czy pies, którym zamierza kryć sukę, jest reproduktorem,
  • ograniczyć mioty suki do jednego w roku kalendarzowym
  • przed planowanym kryciem suki ( w kraju lub za granicą ) wykupić w swoim Oddziale KARTĘ KRYCIA ( wzór – zał. nr 2 ) i uzyskać na niej od właściciela reproduktora potwierdzenia krycia; przy kryciu za granicą uzyskać dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora,
  • przed kryciem suki ustalić z właścicielem reproduktora warunki rozliczenia należności za krycie,
  • w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt,
  • złożyć w Biurze Oddziału w stosownym terminie (najpóźniej w dniu przeglądu miotu ): odcinek karty krycia (wzór – zał. nr 2 ) ( w przypadku krycia za granicą dodatkowo kserokopię rodowodu reproduktora ), kartę miotu ( wzór – zał. nr 3 ) oraz potwierdzenie wykonania tatuażu ( wzór – zał. nr 4 ); złożenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem wydania metryk,
  • poddać szczenięta tatuowaniu, które powinno nastąpić najpóźniej w dniu przeglądu miotu. Numeracja tatuaży musi być zgodna z rejestrem prowadzonym w Oddziale, oddzielnie dla każdej rasy; zasady tatuowania określa oddzielna instrukcja,
  • udostępnić Kierownikowi Sekcji ( Oddziałowej Komisji Hodowlanej ) miot i hodowlę do przeglądu; odmowa udostępnienia miotu do przeglądu uprawnia Zarząd Oddziału do odmowy wydania metryk; w przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić identyfikację szczeniąt na podstawie badań DNA; brak zgody hodowcy może być podstawą odmowy wydania metryk; protokół przeglądu miotu ( wzór – zał. nr 5 ) sporządza się w trzech egzemplarzach, z których oryginał otrzymuje hodowca, jedna kopia pozostaje w aktach Oddziału, zaś druga kopię przesyła się do Oddziału w którym zarejestrowa ny jest reproduktor,
  • wydawać nabywcom szczenięta po ukończeniu 7 tygodnia życia wraz z metrykami ( wzór – zał. nr 6 ) i książeczkami zdrowia,
  • uregulować we właściwym terminie zobowiązania wobec właściciela reproduktora, zgodnie z zawarta umową.
VII. Prawa i obowiązki właściciela reproduktora.

 

§ 17

1.Właściciel reproduktora ma prawo:

  • odmowy udostępnienia psa do krycia, bez podania przyczyny
  • pobierać ekwiwalent za krycie na podstawie umowy zawartej z hodowcą.

2. Właściciel reproduktora ma obowiązek:
a) otoczyć opieką posiadane psy, zapewnić im higieniczne warunki utrzymania i należytą pielęgnację, właściwie żywić, poddawać szczepieniom ochronnym,

b) udostępniać psa do krycia wyłącznie suk hodowlanych,

c) przed kryciem suki ustalić na piśmie z hodowcą warunki rozliczenia należności za krycie,

d) bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w KARCIE KRYCIA ( wzór – zał. nr 2 ), a jej odcinek złożyć w swoim Oddziale macierzystym w ciągu 14 dni,

e) umożliwić i ułatwić Oddziałowej Komisji Hodowlanej kontrole warunków utrzymania psa i jego kondycji.

 


VIII. Ekwiwalent za krycie.

§ 18.

Przed dokonaniem krycia, właściciel suki i właściciel reproduktora zobowiązani są ustalić warunki rozliczenia należności za krycie, co potwierdzają podpisami we właściwej rubryce KARTY KRYCIA.

 

IX. Dokumentacja hodowlana.

 

§ 19

1. Karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu oraz potwierdzenie wykonania tatuażu są podstawą do wystawienia metryk, które wydaje Zarząd Oddziału, w którym zarejestrowana jest suka. W przypadku krycia reproduktorem zagranicznym należy dołączyć kopię rodowodu reproduktora.

2. Karty krycia, karty miotu i metryki są drukami ścisłego zarachowania. Zarząd Oddziału jest zobowiązany prowadzić ewidencje tych druków. Każdy druk musi być opatrzony numerem ewidencyjnym.

 

§ 20

1.Metryka ważna jest wyłącznie na terenie RP i upoważnia do zarejestrowania psa w jednym z Oddziałów Związku, wpisania go do Polskiej Księgi Rodowodowej ( PKR ) lub Księgi Wstępnej i wydania Rodowodu lub Wyciągu z KW.

2. Rodowody psów wpisanych do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) są podstawą do zarejestrowania psa wyłącznie na trenie RP. Rodowody eksportowe są podstawą zarejestrowania psa w kraju lub za granicą.

3. Dokumentacja psów zarejestrowanych w Oddziale Związku stanowią karta sztywna ( wzór – zał. nr 7 ) oraz ko pia rodowodu.

 

§ 21.

Rodowód eksportowy psa/suki wystawiony przez zagraniczną organizację kynologiczną, będącą członkiem FCI ( Międzynarodowej Federacji Kynologicznej ) lub prowadzącą dokumentację uznawaną przez FCI, musi być za pośrednictwem Biura Oddziału przesłany do Biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Rodowód, po wpisaniu do Polskiej Księgi Rodowodowej ( PKR ) lub Księgi Wstępnej ( KW ) i opatrzeniu numerem wpisu, zwraca się za pośrednictwem Biura Oddziału właścicielowi psa/suki. Rejestracja psa / suki w Oddziale następuje po nostryfikacji rodowodu. Numer wpisu do PKR lub KW umieszcza się w dokumentacji psa/suki po numerze rodowodu zagranicznego.

 

§ 22

Księgę Wstępną prowadzi się jedynie dla ras wskazanych przez Zarząd Główny.
Do Księgi Wstępnej wpisuje się dorosłego psa lub sukę, których wygląd wykazuje wszystkie cechy określonej rasy, co zostało stwierdzone podczas przeglądu kwalifikacyjnego. Na przeglądzie kwalifikacyjnym wypełnia się ” Wniosek o wpisanie psa/suki do Księgi Wstępnej” ( wzór – zał. nr 8 ). Właściciel psa/suki wpisanego do Księgi Wstępnej otrzymuje Wyciąg z Księgi Wstępnej.
Przeglądu kwalifikacyjnego dokonuje Sędzia Kynologiczny odpowiedniej specjalności.
Po uzyskaniu pozytywnej kwalifikacji psa/suki do Księgi Wstępnej, właściciel psa/suki zobowiązany jest do dokonania tatuażu zwierzęcia ( wzór zał. nr 9 ).
Potomstwu psów z KW wydaje się metryki.
Psa/sukę których trzy pokolenia przodków ( rodzice, dziadowie i pradziadowie ) figurują w KW, wpisuje się do Polskiej Księgi Rodowodowej.

§ 23

Zmiana właściciela psa/suki musi być zgłoszona w terminie do 14 dni, w Biurze Oddziału celem odnotowania w rodowodzie, na podstawie pisemnej zgody poprzedniego właściciela ( lub odziedziczenia ).

 

§ 24

O zagubieniu rodowodu lub wyciąg z KW właściciel psa za pośrednictwem Biura Oddziału zawiadamia Zarząd Główny, który unieważnia zagubiony dokument i wydaje nowy z adnotacją “duplikat”

 

X. Postanowienia końcowe.

 

§ 25

Szczegółowe przepisy dotyczące dokumentacji hodowlanej i jej obiegu zawarte są w załącznikach stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 26

1. Do podejmowania decyzji hodowlanych upoważniony jest Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

2. W przypadku naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu przez hodowców lub w łaścicieli reproduktorów Zarząd Oddziału, na wniosek Oddziałowej komisji hodowlanej, kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Oddziałowy Sąd Koleżeński.

 

§ 27.

1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych dobrem hodowli psa rasowego, decyzje wykraczające poza zakres ustalony w niniejszym Regulaminie podejmuje Zarząd Oddziału na wniosek Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

2. Główna Komisja Hodowlana pełni rolę organu odwoławczego od decyzji Zarządu Oddziału. Pisma odwoławcze składane są za pośrednictwem Oddziału.

3. W przypadku istotnych wątpliwości Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny może zarządzić badanie DNA celem ustalenia pochodzenia lub identyfikacji psa.

 

§ 28.

1. Po wykluczeniu członka ze Związku lub ustaniu jego członkostwa na podstawie par. 18 pkt.5 Statutu, psy/suki na niego zarejestrowane podlegają skreśleniu z rejestru Związku i nie mogą być przerejestrowane na inna osobę. Skreślenia dokonuje Zarząd Oddziału i zawiadamia o tym Zarząd Główny oraz Zarządy pozostałych Oddziałów.

2. W okresie zawieszenia w prawach członka, posiadane przez niego psy/suki nie mogą być przerejestrowane na innego członka Związku i używane do hodowli oraz nie mogą brać udziału w wystawach, konkursach i pokazach.

 

§ 29.

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.

2. Unieważnia się Regulamin hodowli Psów Rasowych zatwierdzony w dniu 1 marca 1999 roku.

 

Załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych

Dodatkowe Wymogi Hodowlane

zatwierdzone przez Zarząd Główny ZKwP. Obowiązujące od 1 stycznia 2003 r. I RASY PSÓW, które muszą je spełniać:

Dla wszystkich ras psów obowiązują przepisy Regulaminu Hodowli Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce, a ponadto wymienione poniżej rasy psów obowiązują dodatkowe wymogi.

UWAGA: W rasach, u których dopuszczalny jest wynik C prześwietlenia na dysplazję, jeden osobnik z kojarzonej pary musi być wolny od dysplazji ( obecnie wynik A ).

 

Grupa 1.

BOUVIER DES FLANDERS

wynik badania na dysplazję: A, B, C
testy psychiczne

OWCZAREK BELGIJSKI ( GROENENDAEL, LAEKENOIS, MALINOIS, TERVUEREN ):

testy psychiczne

OWCZAREK FRANCUSKI BEAUCERON:

wynik badania na dysplazję: A, B, C
testy psychiczne

OWCZAREK FRANCUSKI BRAIRD:

wynik badania na dysplazję: A, B, C
testy psychiczne

OWCZAREK NIEMIECKI:

wynik badania na dysplazję: A, B
testy psychiczne
szkolenie IPO I – psy oraz suki ( urodzone po 30.06.2000)
przegląd hodowlany
dobrowolnie: licencja i próby wytrzymałości

OWCZAREK PODHALAŃSKI:

wynik badnia na dysplazję: psy – A,B, suki – A, B, C
przegląd kwalifikacyjny o wpis do Księgi Wstępnej – mogą ubiegać się psy/suki, które mają ukończone 12 miesięcy. Psy/suki, które przeszły przegląd pozytywnie muszą być zatatuowane i prześwietlone w kierunku dysplazji.

OWCZAREK POŁUDNIOWOROSYJSKI JUŻAK:

wynik badania na dysplazję : A, B, C

OWCZAREK STAROANGIELSKI BOBTAIL:

wynik badania na dysplazję: A, B, C

OWCZAREK SZKOCKI ( DŁUGOWŁOSY, KRÓTKOWŁOSY ):

wynik badania na dysplazję: A, B, C

POLSKI OWCZAREK NIZINNY:

wynik badania na dysplazję: psy – A, B, suki – A, B, C

GRUPA II

BERNARDYN ( KRÓTKOWŁOSY, DŁUGOWŁOSY ):

wynik badania na dysplazję: A, B, C
testy psychiczne

BERNEŃSKI PIES PASTERSKI:

wynik badania na dysplazję: A, B, C
testy psychiczne

BOKSER

wynik badania na dysplazję: A, B, C ( tylko psy )
testy psychiczne ( tylko psy )

DOBERMAN

wynik badania na dysplazję: A, B
testy psychiczne
szkolenie IPO I ( tylko psy )

HOVAWART

wynik badania na dysplazję: A, b, C
testy psychiczne

MASTIF NEAPOLITAŃSKI

wynik badania na dysplazję: A, B, C

NOWOFUNDLAND

wynik badania na dysplazję: A, B, C

OWCZAREK KAUKASKI

wynik badania na dysplazję: A, B, C
testy psychiczne

OWCZAREK ŚRODKOWOAZJATYCKI

wynik badania na dysplazję: A, B, C
testy psychiczne

ROTTWEILER

wynik badania na dysplazję : A, B
testy psychiczne
szkolenie PT
klubowy przegląd hodowlany dla psów/suk w wieku powyżej 15 miesięcy

SZNAUCER OLBRZYM ( CZARNY, PIEPRZ i SÓL )

wynik badania na dysplazję: A, B
testy psychiczne

Grupa III

JACK RUSSELLL TERRIER

przegląd hodowlany

PARSON RSSELL TERRIER

przegląd hodowlany

Grupa IV

JAMNIKI MINIATUROWE I KRÓLICZE

przegląd kwalifikacyjny z dokonaniem odpowiedniego wpisu do rodowodu ( zgodnie z odrębnymi przepisami )

Grupa V

SZPICE MAŁE I MINIATUROWE

przegląd kwalifikacyjny z dokonaniem wpisu do dokumentacji ( zgodnie z odrębnymi przepisami)

Grupa VI

GOŃCZY POLSKI

klubowy przegląd hodowlany
klubowy przegląd kwalifikacyjny do KW
testy psychiczne

OGAR POLSKI

klubowy przegląd hodowlany
klubowy przeglą d kwalifikacyjny o wpis do KW
testy psychiczne

POSOKOWIEC HANOWERSKI

prześwietlenie w kierunku dysplazji

Grupa VII

WYŻŁY BRYTYHSKIE

dyplom minimum III stopnia na próbach pracy wyżłów lub na field-trialsach lub konkursach polowych wielo- bądź wszec hstronnych

WYŻŁY KONTYNENTALNE

PSY: dyplom I stopnia na próbach pracy wyżłów lub dyplom minimum III stopnia na field-trialsach lub konkursach polowych wielo- bądź wszechstronnych
SUKI: dyplom minimum III stopnia na próbach pracy wyżłów lub field-trialsach lub na konkursach polowych wielo- bądź wszechstronnych

Grupa IX

Pudle miniaturowe o pokroju i wzroście toy pudli mogą być przekwalifikowane do rasy toy pudel (zgodnie z odrębnymi przepisami).

Grupa X

CHART POLSKI

klubowy przegląd kwalifikacyjny
klubowy przegląd kwalifikacyjny do wpis do Księgi Wstępnej

 


Przepisano ze zbioru regulaminów, przepisów i instrukcji
( data publikacji 15.11.2002 Związek Kynologiczny w Polsce; Warszawa 2002 )

dzięki uprzejmości Andrzeja Bełżyńskiego z Helu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *