Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 10.07.2008

wpis w: Protokoły | 0

Protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 10.07.2008

W posiedzeniu wzięli udział:

Ryszard Kuflewicz – prezes 

Magda Sztuka-Wiśniewska – v-ce prezes

Agnieszka Kublik – członek Zarządu  

Aleksandra Bilewicz – skarbnik

Karol Bilewicz – sekretarz 

 

 1. Wszyscy członkowie Zarządu zostali poinformowani o terminie posiedzenia telefonicznie.

 2. Powołano protokolanta w osobie sekretarza Zarządu – Karola Bilewicza.

 3. Przedyskutowano kwestię sędziowania podczas certyfikacji pracy wodnej w Pile w dniu 26 lipca 2008 roku.

 4. Zarząd przyjmuje do wiadomości fakt rezygnacji osób, które taką rezygnację złożyły.

   Zarząd zwróci się z pytaniem do organizatora warsztatów podczas których ma się odbyć certyfikacja – Małgorzaty Fitowskiej o liczbę zgłoszonych psów na certyfikację oraz określenie dostępności certyfikacji dla osób nie uczestniczących w warsztatach, jak również potwierdzenie zaproszenia sędziego oraz potwierdzenie jego obecności na certyfikacji.

 5. Zarząd skieruje zapytania do osób mogących sprawować funkcję kierowników poszczególnych sekcji: dogoterapii, pracy wodnej, agility, posłuszeństwa, pracy pociągowej.

 6. Zarząd ustosunkował się do wpisu zamieszczonego na forum przez Agatę Woźniak z dnia 7-go lipca 2008 r. zawierającego informację o rozwiązaniu Grupy Wrocławskiej ST. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wg uchwały nr 19/2007 przyjętej na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 września 2007 r. Zarząd powołał Grupę Dolnośląską w ramach ST. Zarząd nie rozwiązał Grupy Dolnośląskiej a wpis Agaty Woźniak traktuje jako Jej indywidualną rezygnację z uczestniczenia w dalszych pracach Grupy.

 7. W nawiązaniu do wniosków z NWZ członków ST Zarząd:

  • nie podjął decyzji o likwidacji sekcji pozostawiając te kwestie do dalszego rozpatrzenia do czasu powołania kierowników poszczególnych sekcji.

  • kwestia unifikacji sprzętu będzie rozpatrzona po powołaniu kierowników sekcji oraz zgłoszeniu przez nich zapotrzebowania.

  • Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę nr 48/2008.

 8. Zarząd rozpoczyna poszukiwania księgowej do prowadzenia sprawozdawczości rachunkowej ST w związku z rezygnacją osoby dotychczas się tym zajmującej. 

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano. 

Ryszard Kuflewicz  

Magda Sztuka-Wiśniewska  

Agnieszka Kublik  

Aleksandra Bilewicz  

Karol Bilewicz  
 

Uchwała nr 48/2008 

Zarząd ST jednogłośnie podjął uchwałę o nie łączeniu funkcji kierownika sekcji z funkcją członka zarządu. 
 

Ryszard Kuflewicz  

Magda Sztuka-Wiśniewska  

Agnieszka Kublik  

Aleksandra Bilewicz  

Karol Bilewicz  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.