Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 29-06-2014

Logo ST
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Terranova dnia 29-06-2014.

W związku z dymisją wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia Terranova na podstawie § 30 oraz § 35 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Terranova na dzień 29 czerwca 2014 roku w Warszawie.

I termin: godz. 12.00
II termin: godz. 12.30

Dla ważności pierwszego terminu wymagana jest obecność 50% liczby członków plus jeden, drugi termin odbywa się bez względu na liczbę obecnych osób.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w:
Restauracji LOTOS
ul. Belwederska 2
00-762 Warszawa

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz protokolanta.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej.
  4. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2013 oraz Sprawozdania Merytorycznego.
  5. Dyskusja nad Sprawozdaniami.
  6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Terranova.
  8. Plan Pracy na rok 2014.
  9. Wolne wnioski, ich rozpatrzenie i uchwalenie.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jeśli ktoś nie może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Terranova, może upoważnić członka Stowarzyszenia do głosowania w jego imieniu wg poniższego wzoru (musi być podpis odręczny).

 

UPOWAŻNIENIE

Ja………………………………….. zamieszkały/a………………………………………………………….
legitymujący/a się dowodem osobistym nr……………………………… upoważniam ……………………,
zamieszkałego…………………………. legitymującego się dowodem osobistym nr …………………
do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Terranova,
które odbędzie się w dniu 29.06.2014 r. w Warszawie.

 

Miejscowość, data i czytelny podpis

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.